ischodisko.skStavebnicový systém schodiska
+420 778 743 704
Produkt Počet Cena
Váš nákupný košík je prázdny

Reklamačné podmienky

obchodnej spoločnosti: LIVE INOX s.r.o.
so sídlom: Mladoňovice 65, 675 32 Třebelovice
identifikačné číslo: IČO: 04190661, DIČ: CZ04190661

Zápis v obchodnom reistri vedenom v Krajskom súde v Brne, pod spis. zn. C 88671.  
(ďalej len „Predávajúci“)

pre reklamácie zbožia zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.ischodisko.sk.

Kontaktné údaje:
LIVE INOX s.r.o.
Mladoňovice 65
675 32  Třebelovice
e-mail: info@ischodiste.cz
Kontaktný telefón: (+420) 778 743 704               

1. Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie chýb zbožia a uplatnenie nárokov zo záruky za akosť, v súlade s ustanoveniami zákona "č. 89/2012 Sb., občanský zákoník", v aktuálnom znení, a ak je Kupujúcim spotrebiteľ, zákona "č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele", v znení neskorších predpisov.
2. Práva z chybného plnenia, vrátane záručnej zodpovednosti, uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na kontaktnej adrese Predávajúceho (dalšie spôsoby uplatnenia chýb podľa Reklamačného poriadku nie sú týmto nijak obmedzené). Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď Predávajúci prijal od Kupujúceho reklamované zbožie.
3. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že zbožie nemá chyby pri prevzatí. Hlavne Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že v dobe, kedy Kupujúci zbožie prevzal:
- má zbožie vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci nebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu zbožia a na základe reklamy nimi prezentovanej,
- je zbožie v odpovedajúcom množstve, miere nebo hmotnosti a
- zbožie vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
4. U všetkého nového zbožia predávaného Predávajúcim Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, zodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za to, že zbožie nemá pri prevzatí chyby a že sa chyby u spotrebného zbožia nevyskytnú v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia zbožia Kupujúcim. Pokiaľ je v záručnom liste alebo priamo na zboží uvedená dlhšia doba než podľa predchádzajúcej vety, uplatní se tato dlhšia doba. Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že zbožie bolo chybné už pri prevzatí.
5. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby alebo v priebehu doby podľa predošlého odseku vyskytne chyba zbožia, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok používaný úplne v poriadku, a túto chybu je možné odstrániť, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. U odstrániteľnej chyby na doposiaľ nepoužitom výrobku má Kupujúci právo namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu chybného výrobku za bezchybný. U odstrániteľnej chyby má Kupujúci ďalej právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
6. V prípade chyby, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohlo byť zbožie riadne používané ako zbožie bez chyby, má Kupujúci právo na výmenu zbožia, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
7. Práva z chybného plnenia Kupujúcemu nenáležia, pokiaľ Kupujúci o chybe pred prevzatím veci vedel alebo pokiaľ chybu sám spôsobil. Kupujúci nemá právo od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať dodanie novej veci, pokiaľ nemôže vec vrátiť v stave, v akom ju prijal, okrem prípadov stanovených zákonom.
8. Ak Kupujúci neodstúpi od kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčastí nebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť nebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci neuskutoční nápravu v primeranej dobe alebo že by uskutočnenie nápravy Kupujúcim spôsobilo značné problémy.
9. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Predávajúceho (alebo osoby určenej k oprave) bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Doručené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vystaví Predávajúci písomné potvrdenie.
10. Dňom uplatnenia reklamácie sa rozumie deň, kedy bolo zbožie doručené na Kontaktnú adresu Predávajúceho, do akejkoľvek prevádzkarne Predávajúceho alebo do sídla či miesta podnikania Predávajúceho.
11. V prípade spornej reklamácie rozhodne Predávajúci o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
12. Záruka a nároky zo zodpovednosti za chyby sa nevzťahujú na zbožie, u ktorého bola reklamácia uplatnená po uplynutí stanovenej záručnej doby, a ďalej na opotrebenie zbožia spôsobené jeho používaním. Záruka a nároky zo zodpovednosti za chyby sa nevzťahujú na chyby spôsobené :
- nesprávnym, neodborným a nešetrným používaním, údržbou, inštaláciou (montážou), manipulacou, skladovaním alebo obsluhou zbožia;
- nedodržaním pokynov, návodu a doporučení uvádzaných výrobcom alebo predajcom v katalógu, na obalu zboží, v technickom liste, návodoch apod.
- opotrebovaním výrobku, hlavne kvôli prekročeniu strednej životnosti výrobku
- vyšší mocí, tj. napr. živelnou udalosťou, vojnovou udalosťou, poškodením v dôsledku protiprávnej činnosti tretej osoby.
Záruka zaniká v prípade akejkoľvek zmeny výrobku, ktorú uskutoční kupujúci nebo tretia strana.
U vecí predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za chybu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá; namiesto práva na výmenu má Kupujúci v tomto prípade právo na primeranú zľavu.
13. Reklamáciu je možné uplatniť nasledovným spôsobom:
- Informovaním Predávajúceho telefonicky, e-mailom alebo písomne.
- Pokiaľ to webové rozhranie umožňuje, môže Kupujúci pre oznámenie reklamácie využiť reklamačný protokol, ktorý mu bude poslaný na adresu elektronickej pošty alebo je k dispozícií k stiahnutiu na webovom rozhraní.
- Doručenie reklamovaného zbožia (inak než na dobierku, ktorú Predávajúci nepreberá) na Kontaktní adresu Predávajúceho (alebo osoby určenej k oprave). Pri zaslaní je Kupujúci povinný zbožie zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. K zbožiu je nutné priložiť doklad o zakúpení zbožia alebo faktúru, ak bola vystavená, nebo iný dokument preukazujúci nákup zbožia, spolu s popisom chyby a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.
- Nič z vyššie uvedeného nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.
14. Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a zbožia, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, či zneužitím zbožia, poprípade nedbalosťou. 

 

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online: v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.