ischodisko.skStavebnicový systém schodiska
+420 778 743 704
Produkt Počet Cena
Váš nákupný košík je prázdny

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti: LIVE INOX s.r.o.

so sídlom: Mladoňovice 65, 675 32 Třebelovice
identifikačné číslo: IČO: 04190661, DIČ: CZ04190661

pre predaj zbožia prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.ischodisko.sk.

1. Úvodné ustanovenie
Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.ischodisko.sk.
Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je www.ischodisko.sk, so sídlom Mladoňovice 65, 675 32 Třebelovice. Predávajúci je platcom DPH. DIČ predávajúceho je CZ04190661, IČ 04190661 zapísané v obchodnom registri vedeným Krajským súdom v Brne, pod spis. zn. C 61741. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia "občanským zákoníkem" (č. 89/2012 Sb) a "zákonem o ochraně spotřebitele" (č. 634/1992 Sb.). Ak zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami "občanským zákoníkem" (č. 89/2012 Sb.).

2. Vymedzenie pojmov
Kúpna zmluva - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Od tohto momentu  medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Dodávateľ/predávajúci - osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby. Predávajúcim je spoločnosť LIVE INOX s.r.o. so sídlom Mladoňovice 65, 675 32 Mladoňovice, IČ: 04190661, DIČ: CZ04190661. Podrobnejšie údaje o predávajúcom nájdete na stránke KONTAKT.
Kupujúci/spotrebiteľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom než pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
Kupujúci/nie spotrebiteľ - osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo inou obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá jedná menom alebo na účet podnikateľa.

3. Objednávka
Podaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Kupujúci má zároveň možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámiť pred vlastným záväzným odoslaním objednávky. Na tento fakt je náležite pred vlastným odoslaním objednávky dostatočným spôsobom upozornený. Kupujúci potvrdzuje záväzne svoju objednávku jej odoslaním v internetovom prehliadači. Objednávku nie je nutné potvrdiť telefonicky alebo emailom. Potvrdené objednávky sú záväzné. Pokiaľ kupujúci uvedie behom objednávky svoju emailovú adresu, je mu na túto adresu odoslané potvrdenie objednávky. Stav objednávky je možné sledovať po prihlásení sa do obchodu.
Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci môže zrušiť svoju objednávku do okamžiku jej vybavenia. Môže tak učiniť najlepšie telefonicky na čísle  (+420) 778 743 704. V prípade rušenia objednávky emailom na adrese info@ischodiste.cz je nutné počítať s oneskoreným stiahnutím emailovej pošty pracovníkom obchodu a tým vybaveniu pred samotným prijatím jej zrušenia. Odporúčame uvádzať číslo Vašej objednávky (pokiaľ ho máte) a dôvod stornovania.
Pokiaľ sa kupujúci rozhodne zrušiť objednávku po jej vybavení, je možné  tak učiniť podľa bodu Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa zbožie už nevyrába alebo nedodáva, je dlhodobo nedostupné alebo sa zmenila výrazným spôsobom cena zbožia. V prípade, že táto situácia nastane, budeme Vás kontaktovať emailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami  na ďalšom postupe (náhrada objednaného zbožia iným, zrušenie objednávky,...). V prípade, že zbožie nemá náhradu, bude objednávka len zrušená.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia zbožia (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov zbožia alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky zbožia). Odstúpenie od kúpne zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, je nutné splniť nižšie uvedené podmienky:
A. Doručiť zbožie poštou alebo iným spôsobom na vlastné náklady (nie na dobierku!) na adresu prevádzkarne predávajúceho.
B. Odporúčame, aby odstúpenie od zmluvy bolo uskutočnené písomne a aby obsahovalo dátum uzatvorenia zmluvy (číslo faktúry alebo predajky). Zásielka by ďalej mala obsahovať číslo účtu kupujúceho z dôvodu vrátenia peňazí od predávajúceho.
C. Zbožie musí byť nepoškodené a kompletné. Nie je vylúčené vrátenie v dôsledku rozbalenia, spotrebiteľ má možnosť zbožie vyskúšať.
Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť tiež vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať mimo inej na adresu prevádzkarne predávajúceho.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy podľa predchádzajúcich odsekov, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem čiastky predstavujúcej dodatočné náklady na dodanie zbožia, ktoré vznikli v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania zbožia, ktorý je iný než najlacnejší spôsob štandardného dodania zbožia ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich kupujúci prijal, pokiaľ kupujúci neurčí inak. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcemu už pri vrátení zbožia kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým bude kupujúci súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ustanovenie zákona o odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní sa však nedá chápať ako možnosť bezplatného zapožičania zbožia. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy dodať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bolo zbožie zničené alebo spotrebované), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vrátené. Pokiaľ je vrátené zbožie poškodené len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci v takom prípade vracia spotrebiteľovi len takto zníženú kúpnu cenu.
Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s ustanovením § 1837 "občanského zákoníku" hlavne v prípade zmlúv:
- o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predošlým výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takom práve nemá právo na odstúpenie od zmluvy;
- o dodávke zbožia alebo služby, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy;
- o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa;
- o dodávke zbožia, ktoré bolo upravené podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo pre jeho osobu;
- o dodávke zbožia, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako i zbožia, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným zbožím;
- o oprave alebo údržbe uskutočnenej na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného uskutočnenia iných než vyžiadaných opráv alebo dodaní iných než vyžiadaných náhradných dielov;
- o dodávke zbožia v uzatvorenom obale,  ktoré spotrebiteľ vyňal z obalu a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
- o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil jej pôvodný obal;
- o dodávke novín, periodík alebo časopisov;
- o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, pokiaľ podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určitom termíne;
- uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúce verejné dražby;
- o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predošlým výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

5. Zbožie
Internetový obchod www.ishodisko.sk ponúka a dodáva výrobky, ktorými sú komponenty pre modulový systém kovového schodiska, príslušenstvo k nim a ďalšie obdobné zbožie definované na webovom rozhraní.

6. Cena
A.    Cena zbožia je vždy uvedená v internetovom obchode na adrese www.ischodisko.sk a v emaile potvrdzujúcom objednávku zbožia. V prípade neuvedenia ceny a nahradení textom "na dotaz", budete o cene informovaní po Vašom dotaze telefonicky, emailom alebo inou Vami zvolenou cestou.
B.    Ceny ponúkané v internetovom obchode ischodiste.cz platia výhrade pre objednávky generované prostredníctvom internetového obchodu ischodiste.cz (na pobočke nie je možné tieto ceny nárokovať, pokiaľ nebola objednávka vopred uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu).
C.    Výnimočné situácie: pokiaľ sa z dôvodu náhlej zmeny kurzu CZK voči EUR alebo iným devízam či neočakávanej zmene obchodných podmienok výrobcu alebo distribútora daného produktu na českom trhu neočakávane a výrazne zmení cena alebo možnosť dodania produktu, je dodávateľ oprávnený odmietnuť plnenie automaticky potvrdenej objednávky (viď Storno objednávky zo strany predávajúceho)
D.    Náklady, ktoré vznikli kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

7. Platobné podmienky, zbožie je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
A.    V hotovosti pri prevzatí dobierky - hotovosť preberá od zákazníka prepravca (pošta, PPL, DHL, TOPtrans...).
B.    V hotovosti pri osobnom prevzatí zbožia - hotovosť preberá od zákazníka predávajúci pri osobnom prevzatí kupujúcim na pobočke predávajúceho.
C.    Vopred pomocou bankového prevodu - zákazník uhradí zálohovú faktúru prevodným príkazom a potom je zbožie expedované (možné u platby nad 500,- Kč). Zbožie zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. Ceny sú zmluvné - podľa Zákona o cenách. Všetko zbožie je dodávané s daňovým dokladom. 

8. Dodacie podmienky a spôsob dodania zbožia
Spôsob dodania zbožia/kupujúcemu je zbožie dodané nasledovnými spôsobmi:
A.    zásielka Českej pošty (obchodný balík alebo obyčajný balík). Dodanie prebieha podľa podmienok Českej pošty a.s., v prípade Obchodného balíku do druhého dňa. V prípade nezastihnutia adresáta je balík uložený na pošte po dobu 7 kalendárnych dní.
B.    prepravné spoločnosti PPL, DHL alebo TOPtrans. Dodanie je druhý deň od odoslania (naloženia) zbožia. Dodávka je od 8-17 hodín. Vodič nemá povinnosť informovať zákazníka vopred. O termíne dodania Ste uvedomení vopred pracovníkom internetového obchodu emailom alebo telefonicky, Ste informovaní o cene dobierky (pokiaľ bola Vami zvolená) a dátume dodávky.
C.    osobný odber kupujúcim. Zbožie je možné prevziať osobne na pobočke predávajúceho na adrese Mladoňovice 65, Třebelovice 675 32 v dobe od 7-14 hodín. Kupujúci je informovaný o tom, že má zbožie pripravené k osobnému odberu.
Ceny prepravy sa kupujúci dozvie pri objednávaní zbožia. Podľa vlastného výberu si môže zvoliť z už uvedených možností. (Ceny prepravy sa pohybujú od 0 do 10.000,-Kč).
Skladová dostupnosť a termíny dodania zbožia.
Hodnota skladom u konkrétneho  produktu znamená, že zbožie je na sklade u predávajúceho. Väčšina takto označeného zbožia je preto obratom expedovaná. U zbožia, ktoré nie je skladom je zákazník informovaný v prípade nemožnosti dodania zbožia do pätnástich dňov, a to emailom alebo telefonicky. Prijaté objednávky do 10 hodín u zbožia skladom sú expedované nasledujúci deň. U zbožia, ktoré nie je skladom, je expedícia po naskladnení. Zákazník je informovaný o odoslaní zbožia emailom. Pokiaľ zvolil platbu dobierkou, je informovaný o výške dobierkovej čiastky. V prípade, že neuvedie email, je o výške dobierky a odoslaní zbožia informovaný telefonicky (SMS). Pokiaľ zákazník zvolí platbu vopred bankovým prevodom, predlžuje sa doba doručenia zbožia od objednávky o dobu potrebnú na prevod peňazí. Štandardná doba splatnosti zálohovej faktúry je 8 dní. Predávajúci odosiela objednané zbožie na adresu uvedenú v objednávke. Obsah dodávky je kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, povinný skontrolovať pri prevzatí balíku od dopravcu za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ sa nájde chyba (zbožie je poškodené prepravou apod.), adresát zásielku nesmie prevziať a reklamuje zásielku priamo u dopravcu. Dopravca následne spíše s adresátom protokol o nájdenej chybe a zásielka bude doručená späť odosielateľovi. Skutočnosť o nájdenej chybe pri doručení a spísanie protokolu nám, prosím, bezodkladne oznámte a dohodneme sa na ďalšom postupe, napr. novom zaslaní zbožia. Na neskoršiu reklamáciu chyby (napr. poškodenie pri preprave) zistenej až mimo prítomnosť doručovateľa, nie je možné brať ohľad. V prípade spotrebiteľa je postup v predošlom odseku nutné chápať ako odporúčanie. Spotrebiteľ však nedodržaním vyššie uvedeného postupu a prevzatím zásielky bez výhrad, dáva najavo, že nedošlo k poškodeniu zásielky z vonku a nie je možné reklamovať u dopravcu ani dodávateľa poškodenie zásielky pri preprave.

Dodacie podmienky
Dodávky predmetu plnenia (objednaného zbožia) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka so zbožím obsahuje daňový doklad.

9. Právo z chybného plnenia
Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytuje u spotrebného zbožia v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.  Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.
Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
Vybavovanie sťažností a reklamácií kupujúcich zaisťuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@ischodiste.cz.
Informácie o vybavení sťažností či reklamácie kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho alebo na adresu prevádzkarne alebo sídla.

10. Záverečné ustanovenie
Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.ischodisko.sk, a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Tieto obchodné podmienky vrátane ich príloh nadobúdajú účinnosť dňa 1. 2. 2016 a ruší predošlé znenie obchodných podmienok.
Kupujúci – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. 
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne vzťahy vzniknuté touto kúpnou zmluvou, prípadne s touto kúpnou zmluvou súvisiace, sa riadia právny poriadkom Českej republiky. Toto ujednanie platí tiež pre zmeny tejto zmluvy, právne vzťahy zo zaistenia záväzkov z tejto zmluvy, posúdenie platnosti alebo neplatnosti tejto zmluvy, zánik záväzkov z tejto zmluvy, ako aj pre mimozmluvné záväzkové vzťahy (náhrada škody, nekalá súťaž) medzi stranami.

11. Ochrana osobných údajov
Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, hlavne so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Sb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravci, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie zbožia. Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzatvorení archivované prevádzkovateľom, a to vo forme elektronickej a sú prístupné iba prevádzkovateľovi obchodu.
 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 2. 2016.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online: v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.