Tel.: +420 778 743 704 / Mail: info@ischodiste.cz
ischodisko.skStavebnicový systém schodiska
Produkt Počet Cena
Váš nákupný košík je prázdny

Pracovný postup montáže stavebnicového schodiska

Montáž schodiska bez podesty/odpočívadla

 

1. Pripravíme si ľavú a pravú bočnicu schodiska a 3 kusy schodiskových stupňov. Pomocou priložených skrutiek namontujeme prvý (nástupný) schodiskový stupeň (spodná strana schodnice je označená šípkou dole ↓), predposledný a posledný výstupný schodiskový stupeň. Schodiskové stupne vždy pripevňujeme tak, že nasadíme najprv obe predné skrutky do kruhových otvorov, potom zadné skrutky do oválnych otvorov. Schodiskové stupne nedoťahujme napevno, aby sme mohli schodnice nakláňať v rozsahu 30˚-50˚.

 

2. Takto zmontované  bočnice schodiska s tromi schodiskovými stupňami oprieme o stenu, kde plánujeme ukotviť schodisko tak, aby výška posledného stúpania k podeste (tj. vzdialenosť od hornej plochy posledného schodiskového stupňa k podlahe podesty) bola zhodná s výškou stúpania do predposledného schodiskového stupňa k poslednému (tj. vzdialenosť od hornej plochy predposledného k hornej ploche posledného schodiskového stupňa) - viď obr. nižšie. Upozorňujeme, že náklon schodiska musí byť iba v doporučenom rozsahu 30˚-50˚, aby schodiskové stupne bolo možné nastaviť do vodorovnej polohy. Po tomto nastavení schodiskové stupne pevne dotiahnite.

3. Do schodnic nasunieme pri podlahe spodné pravé a ľavé ukotvenie k podlahe a ukotvene schodnice na stenu / spojenie s podestou 35˚-45˚ od horných koncov bočníc. Skontrolujte, že výška predposledného stúpania je zhodná s posledným (viď bod 2) a označte otvory pre vŕtanie do podlahy, steny i bočníc schodiska. Vzhľadom k možným náklonom schodiska nie sú otvory pre kotviace prvky v schodniciach predvŕtané a je nutné ich vyvŕtať až na mieste inštalácie. Vŕtané otvory odporúčame nastriekať zinkovým sprejom, ktorý môžete kúpiť v našom eshop-e.

4. Do otvorov vyvŕtaných v podlahe a stene vložíme rozperku (hmoždinku) a pomocou drevoskrutky (vrutu) priskrutkujeme ľavé / pravé + horné / dolné ukotvenie do stavebných materiálov a tiež pomocou skrutiek k bočniciam schodiska (ukotvenie sa dá prichytiť do stavebných materiálov aj pomocou závitových tyčí a chemickej malty - kotviace prvky do stavebných materiálov, s ohľadom na možnú alternatívu výberu technológie, nie sú súčasťou dodávky). Pre spojenie výstupnej a podestovej schodnice je nutné použiť u "ukotvenia schodnice na stenu" zo statického hľadiska všetky 3 skrutky na každej strane. Ak je schodicko umiestnené na jednej strane steny, je vhodné (nie však nutné) schodisko ukotviť aj do nej. Kotvenie doťahujeme napevno až po namontovaní všetkých zostávajúcich schodiskových stupňov.

 

5. Teraz namontujeme zostávajúce schodiskové stupne a vo vodorovnej polohe (zmeriame pomocou vodováhy) všetky štyri skrutky dotiahneme.

6. Teraz môžeme nainštalovať stĺpiky zábradlia. Stĺpiky sú buď pozinkované alebo nerezové. Ich ukotvenie k bočnici schodiska / bočnici podesty je totožné. Stĺpik leží na vonkajšej strane bočnice schodiska (C profilu) opretý o kruhovú platňu, ku ktorej je pevne prizváraný. Pomocou druhej platne, ktorá je vsunutá do bočnice schodiska (C profilu), je svorne zoskrutkovaný proti druhej platni a tým ukotvený v požadovanom mieste (obr. nižšie). Stĺpiky zábradlia montujeme tak, že umiestnime nástupný a výstupný stĺpik čo najbližšie ku kraju schodnice, vyrovnáme ich pomocou vodováhy a stĺpiky dotiahneme. Následne rozmiestnime ostatné stĺpiky tak, aby rozstup medzi jednotlivými stĺpikmi bola rovnaká a nebola väčšia ako 0,8 - 1 m. Stĺpiky opäť vyrovnáme podľa vodováhy a dotiahneme.

 

 

 

7. Na držadlo nasunieme držiaky držadla a postupne ich pripevňujeme na jednotlivé stĺpiky. Ak je potrebné, držadlo skrátime a rez zastriekame zinko-chromátovým sprejom. Konce držadla upravíme podľa potreby a dotiahneme stabilizačnými "červíkmi". Na konce držadla nasadíme plastové kryty, aby sme zabránili zatekaniu vody do držadla. kotviacimi háčikmi pripevníme prúty cez stĺpiky, rozdelíme vzdialenosť na koncoch, prípadne skrátime, zastriekame a skrutky dotiahneme (obr. nižšie). Po dokončení montáže odporúčame všetky zoskrutkované spoje ešte raz skontrolovať a dotiahnuť. Až potom je možné schodisko bezpečne používať.

 

 

Maximálna dĺžka schodnice v kuse je 5890 mm. Táto dĺžka umožňuje namontovanie schodiska pre výšku od 521 mm (uhol 30˚) až do 4765 mm (uhol 50˚) v závislosti na zvolenej povrchovej úprave (Marble x Pororošt) a volby schodiska s podestou alebo bez podesty. Ideálny uhol na stúpanie je 38˚. Stúpanie (tj. výšková vzdialenosť jednotlivých schodiskových stupňov) sa pohybuje v závislosti na náklone schodiska v rozmedzí 15 - 23 cm. Schodnice je možné kúpiť v rôznych dĺžkach už od dvoch schodiskových stupňov.

Ak schodnice skracujeme, musíme rez zastriekať zinko-chromátovým sprejom, aby nedochádzalo ku korózií materiálu.

 

Pro schodiště bez podesty, kde poslední stoupání je zároveň výstupní hrana podlahy (viz obr. u bodu 2). U varianty s podestou je výstupní podesta namísto posledního nášlapu, takže zde musíme počítat se stoupáním o 1 nižším a tudíž i s odpovídající nižší výškou schodiště. Ideální úhel stoupání je 38°. Stoupání (tj. výšková vzdálenost jednotlivých schodišťových stupňů) se pohybuje v závislosti na náklonu schodiště v rozmezí od 15 do 23 cm. Schodnice je možno zakoupit v různých délkách už od dvou schodišťových stupňů. 

 

Schodnicu môžeme predĺžiť aj pomocou prepojovacieho dielu schodnice a tým dosiahnuť väčšej dĺžky = výšky schodiska. Predĺženie odporúčame max. o 1860 mm (6 schodiskových stupňov). U prepojovacieho kusu je nutné bočnicu schodiska podoprieť pomocou "I profilu" a "zinkovaného hrubostenného jaklu 60 x 60 mm". I profil vložíme do C profilu bočnice schodiska (obr. 2) a zoskrutkujeme svorne proti podpernému jaklu (obr. 1), ktorý je vo zvislej polohe ukotvený na betónovej pätke (podlahe viď obr. 3).

 

obr. 1                                                    obr. 2                                                    obr. 3

 

Prvé nástupné stúpanie schodiska je vo väzbe na sklon schodiska vždy väčšie ako ďalšie priebežné stúpanie (30˚ = rozdiel 7 cm / 50˚ = 0 rozdiel - viď obr. 1). Tento výškový rozdiel prvého stúpania je možné eliminovať odrezaním spodného rohu bočnice schodiska (viď obr. 2).

 

            obr. 1                                                                     obr. 2

 

 

Montáž schodiska s podestou (čelne ku stene)

 

1. Najprv na zemi zostavíme podestu. Na ľavú a pravú bočnicu podesty upevníme "L" nosníky podesty tak, aby pri vložení podesty bola jej horná plocha v rovine s hornou hranou bočnice podesty. “L” nosníky pevne dotiahneme na vnútornú stranu bočníc a pomocou dvoch úchytov podestového roštu,k nim v protiľahlých rohoch podestu prichytíme tak, aby čelo podesty bolo zarovnané s rezom bočnice podesty u steny. Podesta bude smerom k stúpaniu schodiska presahovať bočnice podesty 12 cm (podesta tvorí teda posledný nášľap).

 

2. Do ľavej a pravej bočnice podesty nasunieme ukotvenie podesty schodiska na stenu tak, aby kratšia strana smerovala pod podestu, označíme na bočnice otvor pre skrutky, vyvŕtame a zoskrutkujeme. Následne odmeriame rozstupy otvorov na ukotveniach a tieto označíme na stene tak, aby horná plocha podesty bola "0" (tj. aby horná plocha nadväzovala na hornú plochu podlahy za podestou, tj. došlo k prechodu bez výškového rozdielu). Do otvorov vyvŕtaných na stene vložíme rozperky (hmoždinky) a pomocou drevoskrutiek (vrutov) priskrutkujeme ukotvenie podesty na stenu (ukotvenie sa dá prichytiť do stavebných materiálov aj pomocou závitových tyčí a chemickej malty - kotviace prvky do stavebných materiálov nie sú súčasťou dodávky kvôli možnej alternatíve výberu technológie).

 

3.Pripravíme si 2 ks podperného zinkovaného jaklu 60x60 mm v dĺžke odpovedajúcej vzdialenosti od betónovej pätky po hornú plochu podesty (=hornú hranu bočnice podesty) a 2 ks "I profilu - podpera podesty/schodnice". Do podperných jaklov navŕtame na hornej strane otvory podľa rozstupu na I profile a na spodnej strany navŕtame otvory pre "L profily - ukotvenie podpery k podlahe", ktoré na protiľahlej strane jaklu namontujeme. Zmontovanú podestu teraz nasunieme na držiaky podesty ukotvené na stene a zoskrutkujeme s bočnicou podesty.

 

Do bočníc podesty vložíme na ich druhom konci, tj. vzdialenejších od steny (cca 15 cm od kraja tak, aby bol zachovaný priestor pre kotviaci prvok spojenia s podestou 35˚-45˚). I profily, ktoré proti sebe dotiahneme s podpernými jaklami tak, aby bol jakel pevne spojený s bočnicou podesty (podperný jakel je umiestnený na vonkajšej strane bočnice podesty). Podporný jakel zarovnáme pomocou vodováhy a označíme otvory do betónovej pätky, ktoré vyvŕtame a jakel vo zvislej polohe priskrutkujeme. Horné čelo jaklu uzavrieme pomocou krytky jaklu.

 

4. Ďalej postupujeme zhodne ako u montáže schodiska bez podesty od bodu 1. s tým, že kotviace prvky ukotvenia schodnice na stenu / spojenie s podestou 35˚-45˚ nasunieme do bočníc podesty a takto prepojíme s bočnicami schodiska na doraz s dolnou hranou (viď obr. nižšie). Upozorňujeme, že "ukotvenie schodnice na stenu / spojenie s podestou 35˚-45˚ " musí byť umiestnené tak, aby na každom profile bolo uchytené tromi skrutkami.

 

5. Na pozdĺžnu bočnicu podesty namontujme "L nosník podesty" tak, aby pri vložení podesty bola jej horná plocha v rovine s hornou hranou bočnice podesty. Následne ukotvíme bočnicu podesty na stenu tak, aby horná hrana bočnice bola "0" (tj. aby horná hrana nadväzovala na hornú plochu podlahy za podestou, tj. aby došlo k prechodu bez výškového rozdielu). Montážne prvky pre uchytenie bočnice na stenu nie sú súčasťou dodávky.

 

 

Montáž schodika s podestou (pozdĺž steny)

 

1. na pozdĺžnu bočnicu podesty namontujme "L nosník podesty" tak, aby pri vložení podesty bola jej horná plocha v rovine s hornou hranou bočnice podesty. Následne ukotvíme bočnicu podesty na stenu tak, aby horná hrana bočnice bola "0" (tj. aby horná hrana nadväzovala na hornú plochu podlahy za podestou, tj. aby došlo k prechodu bez výškového rozdielu). Montážne prvky pre uchytenie bočnice na stenu nie sú súčasťou dodávky.

 

2. Na zem si pripravíme zostávajúcu časť podesty, tj. čelo podesty a protiľahlú bočnicu, na ktorú tiež priskrutkujeme "L nosník podesty" (viď obr. 1). Čelo podesty je na rohoch spojené s bočnicami podesty pomocou "U profilov", ktoré sú vsunuté do "C profilov" ako do čela bočníci, tak do čela podesty. V C profile sú prichytené zo spodnej aj hornej strany pomocou skrutiek (otvory je nutné vyvŕtať - viď obr. 2). Tieto "U profily" sú následne v rohu pri stene zoskrutkované s jaklom 60 x 60 mm s výškou 160 mm (= výška bočnice) a tento jakel je následne zatvorený krytkami z hornej aj spodnej strany. U profily u vzdialenejšieho rohu podesty od steny sú zoskrutkované k podpernému jaklu 60 x 60 mm, ktorý je ukotvený k betónovej pätke na zemi, zhodne ako je popísané v návode vyššie.

 

 

obr. 1                                                                       obr. 2

 

3. Takto pripravenú zostávajúcu časť podesty zoskrutkujeme s pozdĺžnou bočnicou podesty, ktorú už máme ukotvenú na stene, podoprieme podperným jaklom vo vonkajšom rohu podesty, ktorý ukotvíme na vopred pripravenú betónovú pätku a podoprieme pomocou ďalšieho podperného jaklu s "I profilom" na vonkajšiu stranu podesty v mieste, kde budeme podestu spojovať so schodnicou (cca 15 cm od kraja tak, aby bol zachovaný priestor pre kotviaci prvok "spojenie s podestou 35˚-45˚") I profil pri sebe dotiahneme s podperným jaklom tak, ako je popísané vyššie a oba jakle uzatvoríme na hornom čele krytkou (obr. nižšie).

 

 

4. Následne uložíme na L profily podesty a pomocou úchytov podestového roštu ich k nim v protiľahlých rohoch podesty prichytíme (obr. nižšie). Podesta bude smerom k stúpaniu schodiska presahovať bočnice podesty 12 cm (podesta tvorí teda posledný nášľap).

 

 

5. Ďalej postupujeme zhodne ako u montáže schodiska bez podesty od bodu 1. s tým, že kotviaci prvok "ukotvenie schodnice na stenu / spojenie s podestou 35˚-45˚ " nasunieme do bočníc podesty a takto prepojíme s bočnicami schodiska na doraz so spodnou hranou. Upozorňujeme, že "ukotvenie schodnice na stenu / spojenie s podestou 35˚-45˚ " musí byť umiestnené tak, aby na každom profile bolo uchytené tromi skrutkami.

 

Ak je schodisko umiestnené na jednej strane na stene, je vhodné (nie však nutné) schodisko ukotviť i do nej.

 

V prípade nejasností alebo doplňujúcich dotazov nás skontaktujte. Radi vám zodpovieme na Vaše dotazy a s montážou Vám poradíme.